Menu

Organisatie

Het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden bestaat uit tien leden en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Vereniging en voor de organisatie van de wedstrijd en de toertocht. Bestuursleden worden in de Algemene Ledenvergadering gekozen of herkozen voor een periode van vier jaar. Personen van zeventig jaar of ouder zijn reglementair niet meer ver- of herkiesbaar. De maximale zittingsperiode is 20 jaar (voor bestuursleden die zijn gekozen voor 2014) of 16 jaar (voor bestuursleden die zijn toegetreden na 2014).

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit de volgende personen:

Naam                                      Functie
Dhr. W.Wieling Voorzitter
Dhr. P.J. Varekamp Secretaris, duurzaamheid
Dhr. O. de Jager Penningmeester, ledenbeleid
Dhr. S. Prins IJsmeester
Mevr. I. J. Jonkman Communicatie, publiciteit en huisvesting
Mevr. O. Mulder Veiligheid
Dhr. W. Kimsma Technische zaken, materiaalbeheer en vervoer
Dhr. J. Bakker Wedstrijd- en tochtleiding
Dhr. J.S. de Graaf Medische begeleiding
Dhr. W.S. Schuurmans ICT, verbindingen en inschrijving

 

Mevr. N.E. Eerligh is officemanager van de Vereniging

De rayonhoofden

De route van de tocht is ingedeeld in 22 rayons. In elk rayon vertegenwoordigt het rayonhoofd de Vereniging. De rayonhoofden zijn verantwoordelijk voor de doorgang van de tocht door hun rayon. Elk rayonhoofd wordt ondersteund door een assistent-rayonhoofd.

De belangrijkste taken van het rayonhoofd zijn:

  • De ijsberichtgeving aan het bestuur van de Vereniging
  • Het maken van klúnvoorzieningen
  • Het overleg met de plaatselijke overheid
  • De zorg voor een veilige ijsweg
  • De controle van tocht- en wedstrijdrijders
  • Het melden van de doorkomst van de kopgroep van de wedstrijdrijders
  • Het waken voor een veilige passage langs het publiek

Op dit moment zijn er de volgende (assistent) rayonhoofden:

rayon (assistent) rayonhoofden
Start Zwettehaven F. de Boer, N. Kelderhuis (assistent)
Rayon Zwette K. Abma, R. Haagsma (assistent)
Rayon Dille E. Jansma, P. Siksma (assistent)
Rayon Sneek J. Hoogland, R. Cnossen, V. Nota(assistent)
Rayon IJlst J.J. Stienstra, L. Planting (assistent)
Rayon Woudsend R. Nagelhout, P. van’t Blik (assistent)
Rayon Sloten C. Schotanus, D. Kraak (assistent)
Rayon Balk R.G. Woudstra,  P. Siemonsma (assistent)
Rayon Galamadammen D.N. Flapper, J. de Boer (assistent)
Rayon Stavoren P. Visser, mevr. M. Bouma (assistent)
Rayon Hindeloopen J. Zweed,  D.W. van Tuinen(assistent)
Rayon Workum Th. Wouda , A.H. Gietema (assistent)
Rayon Bolsward S. la Roi, W. Minnema (assistent)
Rayon Witmarsum B. de Vries, H. van der Wetering (assistent)
Rayon Harlingen J. Bergmans, S. Krol (assistent)
Rayon Franeker Y.T. Koopmans , P. Westra, F. Westra (assistent)
Rayon Middelsee J. Pars, J. Runia, A. de Jong (assistent)
Rayon Alde Leie H. Siegersma, mevr. J. Broersma (assistent)
Rayon Bartlehiem H. van Althuis, F. Kloosterman (assistent)
Rayon Birdaard D.H. Brouwer, J.P. van der Wal (assistent)
Rayon Dokkum G.J.M. Tigchelaar, K. Jellema (assistent)
Finish Leeuwarden F. de Boer, S. Veenstra (assistent)

 

Terug naar boven