Menu

Home

De Feriening is oprjochte op 15 jannewaris 1909 en organisearret as it mooglik is de Alvestêdetocht op redens. De lêste tocht waard riden op 4 jannewaris 1997. Op dizze site fine jo ynformaasje oer de tochten, de Feriening en fansels oer it lidmaatskip.Sadree’t it écht winter wurdt, mei flink wat froast, bliuwe jo troch dizze website op de hichte fan de ûntwikkelings om in eventuele Alvestêdetocht hinne. De kâns op in Alvestêdetocht op redens is pas oanwêzich as it minstens in wike lang goed friest (en dat is om ende by -10). Njonken stevige froast is ek de wyn fan belang, lykas bygelyks it snietek. Der binne in protte faktoaren dy’t mei bepale oft der in Alvestêdetocht riden wurde kin. Mar ien ding is wis: de earstkommende Alvestêdetocht komt alle jierren in jier tichterby!

Folgje ús op Facebook, Instagram en Twitter!

Vereniging de Friesche Elfsteden Facebook

De herbenoemde bestuursleden Wim Kimsma en Immie Jonkman ... Lees meerLees minder

De herbenoemde bestuursleden Wim Kimsma en Immie Jonkman

Gastspreker Maarten van der Weijden Maarten van der Weijden Foundation boeit de aanwezigen op de ALV met zijn persoonlijke verhaal ... Lees meerLees minder

Plaats comment op facebook

Als de hesjes op zijn maat zijn, dan kun je het mooi gebruiken als zeil bij wind mee.

Load more
Terug naar boven